INFORMACIJE O FIRMI

INCO D.O.O.

Istražni radovi – defektaža

Ovi radovi služe da bi se ustanovili pravi razlozi zbog kojih su nastupili određeni problemi u eksploataciji problematičnog objekta i svojim rezultatima usmerili projektovanje sanacije u pravcu rešenja tog problema.

U tu svrhu se vade kernovi raznih prečnika da se ispita čvrstoća betona na pritisak, zatim se prošlicuju razna mesta u konstrukciji da se utvrdi položaj, prečnik i količina armature koja je ugrađena, uzimaju se neporemećeni uzorci zidova da bi se utvrdila njihova nosivost, kopaju se istražne jame da se utvdi dubina fundiranja, dimenzija i oblik temelja, ako je potrebno rade se i geotehničke bušotine sa kartiranjem uzoraka tla…

Osim sanacije objekata koji su pretrpeli određena oštećenja ova radove je potrebno izvesti i na objektima koji menjaju namenu pa ih je potrebno naknadno ojačati zbog povećanog eksploatacionog opterećenja konstrukcije (u industriji zbog promene tehnološke opreme, mašina… u visokogradnji zbog nadogradnje novih etaža).

Istražni radovi obuhvataju:

– pregled postojeće projektne dokumentacije (ako postoji)

– vizuelni pregled postojećeg stanja objekta sa izradom fotodokumentacije

– uzimanje uzoraka i ispitivanje kvaliteta ugrađenog materijala u

akreditovanim laboratorijama

– Analiza rezultata ispitanih uzoraka materijala, izrada opisa defektaže i

predlog mera sanacije (ojačanja) konstrukcije

Preduzeće INCO raspolaže svim potrebnim resursima da ove radove može da izvede kvalitetno i po svim pravilima struke.

Sanacija konstrukcija

Preduzeće INCO d.o.o. Beograd je potpuno opremljeno i osposobljeno za sve vrste specijalističkih radova koji su dole navedeni.

Specijalistički radovi na sanaciji (ojačanju) konstrukcija

– Injektiranje prslina u AB konstrukciji primenom epoxyd-a

– Injektiranje prslina u AB konstrukciji primenom poliuretana

– Injektiranje prslina u zidovima primenom specijalne cementne emulzije

– Popravka zaštitnog sloja AB konstrukcije primenom reparatur maltera sa svim

potrebnim predradnjama (obijanje labavih delova, peskarenje, premaz armature

inhibitorom korozije, izrada veze stari – novi beton i aplikacija reparatur maltera

u potrebnoj debljini)

– sanacija hidrotehničkih konstrukcija, tunela i povećanje nosivosti tla primenom

novih tehnologija

– podizanje “posrnulih” delova konstrukcije ili celih objekata i vraćanje u vertikalu

(horizontalu)

lepljenje betonskih i čeličnih elemenata

– podlivanje temelja konstrukcija i dinamički opterećenih temelja mašina

brzovezujucim betonima

– podlivanje teških mašina epoxyd-nim malterom

– podlivanje čelicnih tankova (rezervoara) cementnim emulzijama

– konsolidacija terena i povećanje nosivosti tla ispod objekta

– bušenje svih vrsta i veličina otvora

– bušenje svih vrsta i veličina rupa u betonu za ugradnju ankera

– ugradnja ankera u sve vrste konstrukcija primenom epoxyd-nih smola

– ugradnja ankera u sve vrste konstrukcija primenom brzovezujućeg betona

– ugradnja ankera u sve vrste konstrukcija primenom poliuretana

– ugradnja stenskih ankera

– ugradnja svih ostalih vrsta ankera

– zaptivanje prodora vode u podzemnim objektima i izrada specijalne hidroizolacije

– peskarenje AB konstrukcije posle požara

– pranje konstrukcije vodom pod visokim pritiskom

– ojacavanje konstruktivnih elemenata lepljenjem čelika

– ojačanje elemenata lepljenjem karbonskih traka i laminata

– ojacavanje konstruktivnih elemenata prednaprezanjem

– ojacavanje betonskih konstrukcija torkretiranjem

– izvođenje svih vrsta dijamantskih radova uz prethodno ojačavanje konstrukcije

– podupiranje posrnulih delova konstrukcije teškom skelom za vreme sanacione

intervencije

– hitni interventni radovi na sprečavanju havarija

– sanacija pukotina na bazenima i zaptivanje prodora vode

Većinu ovih radova možete videti u bogatoj foto i video dokumentaciji u odeljku Galerija.

GALERIJA

Inco D.O.O.

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Cvijićeva 62

11060 Beograd

TELEFON

063/305-200

011/261-71-10

E-MAIL

kontakt@inco.co.rs