INFORMACIJE O FIRMI

Gretsch­-Unitas je posle preko 100 uspešnih godina jedan od vodećih ponuđača pro­zora i vrata, automatskih sis­tema 
ulaza, kao i sis­tema za upra­vljanje objektima. Kod nas ćete naći opširan, kompletan asortiman okova za pro­zore za porodične kuće, sve do sis­tema za upra­vljanje objektima. Rado vam stojimo na ras­po­laganju ako Vam je pot­reban 
ponuđač sis­tema ili CE-ser­ti­fika­cije.

Gru­pacija predu­zeća Gretsch­-Unitas se sastoji od preko 50 Druš­tava za pro­izvodnju i dis­tribuciju u 35 zemalja.

Pod međuna­r­odno vodećim markama GU (građevinski okovi), BKS (brave, sis­temi zak­ljučavanja) i FERCO (građevinski 
okovi) Vam nude “prednost sa

sis­temom”.

Pro­izvodimo i dis­tri­bui­ramo otprilike 30.000 artikala iz područja tehnike pro­zora i vrata, automatskih sis­tema ulaznih 
vrata, kao i sis­tema za upra­vljanje objektima koji mogu bez pro­blema međus­obno da se kombinuju. Sa oko 3.700 
zapo­s­lenih i tra­dicijom dužom od 100 godina, Gru­pacija GU ne razvija samo pojedi­načne pro­izvode, već i individualna 
celokupna rešenja za velike pro­jekte. Zajedno sa arhitektima, pro­jekt­antima i pro­izvođačima sis­tema pro­fila se stva­
raju usklađeni spojevi vizionarske arhitekture i inova­tivne tehnike.

Kod predu­zeća GU Vam stoji na ras­po­laganju sve što je pot­rebno za pome­ranje ili osigu­ravanje pro­zora i balkonskih
vrata.

Za sve mate­rijale rama i sve vrste ugradnje. U to su uključeni i svi važni delovi opreme 

www.g-u.com

GALERIJA

GU-BKS DOO BEOGRAD

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Ugrinovački put 99c

11080 Zemun - Beograd

TELEFON

011/209-85-00

011/209-85-20

E-MAIL

petar.ustic@g-u.rs